+420 774 627 794 info@dansgas.cz

Společnost DANSGAS s.r.o. nabízí vedle služeb technického a bezpečnostního poradenství ADR , také revize a periodické zkoušky plynových zařízení.

Díky našemu technickému zázemí, servisu a know-how se staráme o Vaši bezpečnost.

Bezpečnostní poradenství

Poskytujeme službu bezpečnostního poradenství ADR. Takové poradenství je v souladu s platnou legislativou Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, kteá v České republice platí od roku 1993.

Hlavním cílem bezpečnostního poradenství ADR je předcházet všem nebezpečím, které hrozí osobám i majetku související s nakádkou, přepravou, vykládkou a balením věcí, označené jako nebezpečné.

Bezpečnostní poradce má na starosti zhodnotit rizika spojená s manipulací nebezpečných věcí a vytvořit takové podmínky, díky kterým dojde k předcházení možných rizik.

A pro koho jsou služby poradenství ADR nezbytné?

Služby bezpečnostního poradenství v oblasti ADR je ze zákonna povinné pro všechny subjekty, jejichž činnost s nebezpečnými věcmi souvisí. Jedná se o nakládku, přepravu, vykládku, balení či plnění (např. pb lahví, technických plynů, ale i odpadu. Všechny takové subjekty mají povinnost ustanovit bezpečnostního poradce ADR. 

Nevíte, zdali má Vaše společnost ustanovit bezpečnostního poradce ADR?

Stačí nás kontaktovat a my Vám posktyneme podrobé informace.

Jaké jsou povinnosti bezpečnostního poradce?

Bezpečnostní poardce ADR je odpovědný poskytovat odbornou pomoc a dohlížet na dodržování předpisů vyplývající z dohody ADR.

Jeho služby bezpečnostního poradenství zahrnují konzultace ohledně problematiky přepravy nebezpečných věcí (příp. vykládky, nakládky, balení), vysvětlení platné legislativy v rámci ADR či ADR analýzu Vaší společnosit.

Mezi služby bezpečnostního poradce patří:

 • vstupní a periodické školení ADR
 • školení osob
 • kontrola dodržení legislativních postupů vyplývající z dohody ADR
 • poskytování poradenských služeb souvisejících s manipulací nebezpečných věcí
 • sestavení firemních směrnic ADR
 • vyhotovení výroční zprávy pro orgány veřejné správy a nadřazené orgány v podniku
 • vyhotovení auditu a vypracování zprávy z něj
 • konzultace v rámci komunikace s dotčenými orgány při správním řízení ADR
 • bezpečnostní plán

Chcete-li získat více informací ohledně služeb bezpečnostního poradenství, kontaktujte naše odborníky.

Osvědčení

Revize

Na základě oprávnění udělených Technické inspekce České Republiky máme odbornou způsobilost vykonávat:

 • periodické zkoušky nádob na plyny
 • revize a zkoušky vyhrazených plynovýh zařízeních
 • revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení

Proč vlastně revize?

Cílem revize a kontroly plynových zařízení je zajištění bezproblémového chodu zařízení a zajištění jeho bezpečného provozu. Takové revize a kontroly jsou povinné pro každého provozovatele plynového zařízení.

Před uvedením plynového zařízení do provozu musí dle platných vyhlášek provedena na daném zařízení výchozí revize. Výchozí revize pak střídejí provozní revize.

Nevíte, jak často a kdy je třeba provádět revize? 

Typ revize a kontroly Termín
výchozí revize a tlaková zkouška před uvedením do provozu
provozní revize 1x za 3 roky
kontrola zařízení 1x za rok
přezkoušení obsluhy 1x za 3 roky

Máte propadlé revize, nebo si jen potřebujete ověřit, kdy jednu z nich provést?

Kontaktujte nás

Hlavním důvodem je předcházet nehodám a komplikacím, které mohou mít fatální důsledek nejen na samotné zařízení, ale i bezpečnost osob v jeho okolí. I proto je nutné provádět kontroly plynových zařízení po jakém koli zásahu (např. oprava).

Mimo pravidelných kontrol a revizí musí provozovatel a osoby, které se zařízením manipulují a využivají, projít odborným školením. Takové školení je nutné v 3 letých intervalech opakovat.

Každá osoba, která obsluhuje plynové zařízení musí být duševně i fyzicky způsobilá k takovému výkonu, aby bylo zajištěno všech bezpečnostních standartů a zamezeno vzniku poškození zařízení či jiné nehody.

Není Váš personál dostatečně proškolen? 

Obraťe se na nás a my Vám odborné školení zajistíme.

Revize a kontroly plynových zařízení, stejně jako školení obsluhy mohou být prováděny pouze osoby, které mají oprávnění od Technické Inspekce České Republiky (TIČR).

Servisní tým DANSGAS s.r.o. potřebná oprávnění a zkušenosti má.

Našim zákazníkům poskytujeme:
poradenské služby
školení obsluhy tlakových a plynových zařízení
revize tlakových zařízení
revize plynových zařízení
vyhotovení a správu příslušné dokumentace

Pro více podrobností nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní formulář

Napište aktuální rok