+420 774 627 794 info@dansgas.cz

Dohoda o smlouvě budoucí

V případě, že Vás kontaktoval obchodní zástuoce a máte zájem o spolupráci se společností Daniel ŠTRAUB s.r.o., vyplňte prosím formulář přiložený níže.

Tento formulář slouží jako zdroj údajů k vyhotovení smlouvy, na základě které dojde k uzavření obchodního vztahu mezi společností Daniel ŠTRAUB s.r.o. (strana A) a Vámi (prodejce, strana B).

Po vyplnění a odeslání formuláře Vás kontaktuje obchodní zástupce a seznámí Vás s následujícími kroky a detaily smlouvy. Například cenová politika, druh sortimentu, proškolení obsluhy, závozové dny aj.

Formulář slouží pouze jako interní dokument.

Strana A

Daniel ŠTRAUB s.r.o.

Strana B, dále jen prodejce1. Předmět dohody

1.1 Předmětem této dohody o smlouvě budoucí je závazek společnosti Daniel ŠTRAUB s.r.o. uzavřít s Prodejcem smlouvu o dodávkách plynu.

1.2 Prodejce se zavazuje uzavřít ze společností Daniel ŠTRAUB s.r.o. Smlouvu o dodávkách plynu, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude společností Daniel ŠTRAUB s.r.o. vyzván k jejímu uzavření.

1.3 Společnost Daniel ŠTRAUB s.r.o. je oprávněna vyzvat Prodejce k uzavření Smlouvy o dodávkách plynu ve lhůtě šesti (6) měsíců od uzavření této dohody.

2. Podstatná změna okolností

2.1 Pokud dojde ke změně okolností, z nichž strany při vzniku závazku z této Dohody vycházely do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření Smlouvy o dodávkách plynu, povinnost uzavřít Smlouvu o dodávkách plynu zaniká.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.2 Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem.

Za společnost Daniel ŠTRAUB s.r.o.: __________________________


1. Podklady ke smlouvě

Adresa provozovny


Napište aktuální rok

Kontaktní formulář

Napište aktuální rok